header image

PANEL 2013+

 

Program dle NV 468/2012 Sb. o použití prostředků SFRB formou úvěrů poskytnutých na opravy a modernizace bytových domů

Dlouho očekávaná novelizace programu na opravy, modernizace a zateplení bytových domů PANEL 2013+ je konečně v platnosti. Spočítejte si, kolik finančních prostředků v rámci revitalizace a zateplení Vašeho bytového domu ušetříte, pokud využijete úvěru se státní podporou PANEL 2013+ od SFRB oproti běžnému komerčnímu úvěru, který dnes nabízejí bankovní ústavy a stavební spořitelny. 


Jak spočítat parametry úvěru na úvěrové kalkulačce ?

K zadání výše úvěru a délky splácení použijte posuvník pod příslušnou kolonkou. Zvolte výši úvěru od 300 tis. do 100 mil. Kč a dále si zvolte dobu splatnosti od 2 do 30 let. Výše úroku úvěru PANEL 2013+ je nastavena automaticky dle doby splatnosti úvěru. Podrobnosti o výši úroku úvěru PANEL 2013+ v závislosti na době splatnosti jsou uvedeny v tabulce na konci této stránky. 


Úvěrová kalkulačka programu PANEL 2013+ 

let
%

Úvěr PANEL 2013+

---
---
---

Komerční úvěr

---
---
---

* Komerční úrok je nastaven na 3,5 %, což je aktuální běžný bankovní úrok.

Součet zaplacených úroků PANEL 2013+

---

Součet zaplacených úroků komerční úvěr

---

Poměr zaplacených úroků úvěr / PANEL 2013+

--- %
 


 Stručný popis úvěrového programu Panel 2013+

Nařízení vlády č. 468/2012 Sb. nově umožňuje SFRB poskytovat podporu z vlastních prostředků na opravy a modernizace domů formou nízkoúročených úvěrů. Na tomto místě Vám přinášíme souhrn všech základních informací, důležitých pro vaše rozhodování – k čemu je tento úvěr možné využít a jaké jsou podmínky poskytnutí a čerpání. 

Kdo a k čemu může úvěr využít

O úvěr smíte požádat, ať jste kdokoliv – můžete být tedy zástupcem obce či právnické osoby a můžete být i osobou fyzickou. O úvěr na opravy a modernizaci domů může žádat vlastník bytového domu, případně společenství vlastníků bytových jednotek. Úvěr dle tohoto NV nelze použít na opravy a modernizace rodinného domu. 

Základní nastavení úvěru

Úvěr Vám může SFRB poskytnout maximálně do výše 90 % rozhodných výdajů projektu. Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. Délka úvěru je stanovena ve smlouvě o úvěru, nepřesáhne však 30 let od data podpisu úvěrové smlouvy (včetně období čerpání). 

SFRB ve snaze motivovat vlastníky k opravám a modernizacím bytových domů a s ohledem na zajištění rychlejší návratnosti poskytnutých úvěrů, přistoupil k diferencování úrokových sazeb. Cílem je zajistit optimální návratnost finančních prostředků, jak z pohledu možných zdrojů financování, objemu oprav, tak i z pohledu možnosti splácení žadatelů. Proto je úroková sazba určena dle délky doby splatnosti úvěru a úroková sazba je vždy fixována po celou dobu splácení úvěru. Podrobnosti v tabulce na konci této stránky.

Úvěr nelze poskytnout na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů. Na tentýž druh opravy nebo modernizace může být úvěr poskytnut pouze jednou. O úvěr je třeba požádat před zahájením oprav nebo modernizace bytového domu. Po dobu splácení úvěru, minimálně však 5 let, nesmí být bytový dům a nebo byt v bytovém domě užíván k jiným účelům než k bydlení

Zajištění úvěru 

Na základě vyhodnocení každého konkrétního úvěrového případu posoudí SFRB odpovídající zajištění – k tomu slouží standardní zajišťovací nástroje, jako jsou např. ručitelské prohlášení vlastníků bytových jednotek (členů družstva), zajišťovací směnka, případně blankosměnka včetně směnečného prohlášení, zástavní smlouva k existujícím budovám, pozemkům, vinkulace pojistného plnění z pojistných smluv, smlouva o kauci, případně jiné formy zajištění. Navržené zajišťovací nástroje samozřejmě odpovídají vyhodnocení úvěrových rizik, vaší bonitě, výši a délce splatnosti úvěru. Tyto zajišťovací nástroje jsou obdobné jako u bankovních ústavů a stavebních spořitelen.

 Poplatky SFRB

Úvěr dle programu PANEL 2013+ umožňuje samozřejmě provádět mimořádné splátky nebo i předčasné splacení celého zůstatku úvěru. Tyto úkony nejsou ze strany SFRB zpoplatněny. To se týká také správy úvěru, kterou zajišťuje SFRB a také není zpoplatněna. To je velmi zásadní rozdíl mezi úvěrovou politikou SFRB oproti bankovním ústavům a stavebním spořitelnám. Ze strany SFRB jsou zpoplatněny pouze úkony vyžádané ze strany žadatele, které generují u SFRB vícenáklady. Jsou to zejména změny zajištění úvěru, prodloužení doby splácení úvěru a některé další úkony.

  


 Úrokové sazby programu Panel 2013+ platné od 1.2.2014:

Doba splatnosti úvěru Výše úroku s fixací po celou dobu splácení
do 10 let 0,58 %
10 až 20 let 1,58 %
20 až 30 let 2,58 %

 


 Pokud máte zájem o financování opravy a modernizace bytového domu a snížení jeho energetické náročnosti prostřednictvím programu PANEL 2013+, kontaktujte nás zde. 

infolinka

23.6.2014

Nových veřejných soutěží je více, rizikem ale zůstává vysoký podíl zrušených zakázek. V prvních pěti měsících tohoto roku vypsali veřejné instituce nejvíce veřejných výběrových řízení za několik posledních let a malé nejsou ani rozpočtované finanční prostředky na tyto zakázky. Pokud by se podařilo zrealizovat všechny vyhlášené zakázky v prvních pěti měsících tohoto roku, českou ekonomiku by čekal příliv více než 106 miliard Kč. Podrobnosti zde.

20.6.2014

Státní fond rozvoje bydlení má schválenou roční účetní závěrku a výroční zprávu. Poslanecká sněmovna schválila Roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu za rok 2013. SFRB hospodařil v loňském roce s 2,23 mld. Kč. Příjmy Fondu za loňský rok převýšily o 13% rozpočtovaný předpoklad. Podrobnosti zde.

18.6.2014

Ministerstvo vyhlásilo druhou výzvu na obnovu majetku po loňských povodních. Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové byl vydán dodatek k zásadám podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 a schválena výzva k předkládání žádostí. Podrobnosti zde

16.6.2014

V článku „Registr smluv se odkládá. A tím i kontrola, jak hospodaří stát, kraje či města“, který včera publikoval zpravodajský server „ihned.cz“, se objevily některé citace vytržené z kontextu, které vytvářejí dojem, že ministryně pro MMR Jourová je pro odklad zákona o registru smluv a současně se přiklání k názoru, že by z něj měla být vyjmuta sankce neplatnosti smlouvy při jejím nezveřejnění. Reakce MMR je zde.

9.6.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách publikaci zpracovanou odborem politiky bydlení - Vybrané údaje o bydlení 2013. Jsou v ní shromážděny aktuální údaje týkající se problematiky bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Zvláštní pozornost je v letošní publikaci věnována spotřebě energie v domácnostech. Podrobnosti zde.

6.6.2014

Ministerstvo reagovalo na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování obcí. Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), konkrétně odboru rozvoje a strategie regionální politiky, vytvořili pro obce webovou aplikaci (www.obcepro.cz), která jim usnadní zpracování programů rozvoje obcí. Podrobnosti zde.

4.6.2014

V Programu Panel 2013+ připravuje SFRB zlepšení a novinky již na začátek léta. Aktuálně probíhá proces novelizace nařízení vlády č. 468/2012 Sb., kterým se řídí podmínky programu Panel 2013+. Pokud budou změny schváleny v navrhovaném znění, bude se jednat o zásadní vylepšení. Podrobnosti zde.

3.6.2014

Druhý červnový den zveřejnila Evropská komise Specifická doporučení Rady pro rok 2014, která obsahují celkem sedm doporučení. Z nich se kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj týkají dvě (částečně č. 6 – energetická účinnost a částečně č. 7 – čerpání fondů EU a zadávání veřejných zakázek). Ve středu 4. června k tomuto dokumentu schválí vláda svou rámcovou pozici, a to ze vstupů jednotlivých resortů. Podbrobnosti zde.

2.6.2014

V Programu JESSICA se výběr dodavatele stavebních prací pro bytová družstva a SVJ neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Konečný uživatel (tj. příjemce zvýhodněného úvěru z Programu JESSICA) postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pouze pokud se jedná o veřejného nebo dotovaného zadavatele. Tito zadavatelé jsou definováni v §2 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. Podrobnosti zde.

30.5.2014

Poslední květnový čtvrtek se v České národní bance v Praze uskutečnilo Setkání lídrů českého stavebnictví 2014. Mezi přítomnými hosty, kterých bylo přes 450, byli vrcholní představitelé státu, včetně prezidenta Miloše Zemana, ředitelé či členové představenstva stavebních, projektových a developerských společností. Podrobnosti zde.

28.5.2014

Ve velkém sále Divadla Image, Pařížská 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 3. června 2014 od 10.00 hodin konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hod. Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko - poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek. Podrobnosti zde.

27.05.2014

Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci. Zpráva tak plní funkci zadání návrhu aktualizace PÚR ČR. Podrobnosti zde.

26.05.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Integra Consulting, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na Veřejné projednání návrhu koncepce INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO OBDOBÍ 2014-2020 A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, které se uskuteční v pondělí 9. června 2014 od 14 hod. v budově Ministerstva pro místní rozvoj, ve velké zasedací místnosti. Podrobnosti zde.

22.5.2014

První rekonstrukce 525 bytů ve městě Bohumín z programu JESSICA. Získat úvěr nebylo složité. Podívejte se na rozsáhlou rekonstrukci, která čeká bytové domy ve městě Bohumín, které jako první město využilo Program JESSICA v naší Dobré praxi. Získejte i vy nejvýhodnější úvěr pro své lepší bydlení. Podrobnosti zde.

21.05.2014

Žádosti do programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Cílem podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost. Na financování tohoto podprogramu bylo na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. ledna 2014 schváleno 300 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy, z toho na Ústecký kraj je vyčleněno sto milionů a na Moravskoslezský kraj 200 milionů.Podrobnosti zde.

15.05.2014:

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní rozvoj 133 836 676 korun z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jeho cílem je prostřednictvím dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí, za předpokladu zapojení obyvatel venkova, venkovských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi.Podrobnosti zde.

14.5.2014

Státnímu fondu pro rozvoj bydlení se daří půjčovat peníze z evropských zdrojů. Počet zájemců o čerpání výhodných programů stále stoupá, 80% žádostí se týká energetických úspor.Podle aktuálních údajů získávají evropské prostředky poskytované Holdingovým fondem SFRB v podobě zvýhodněných úvěrů u českých měst a vlastníků bytových domů stále větší důvěru. Dokladem toho je rostoucí zájem o finanční nástroj JESSICA, který nabízí prostředky na rekonstrukce bytových domů v deprivovaných zónách.Podrobnosti zde.

3.5.2014

Ministryně pro místní rozvoj a předsedkyně výboru SFRB Věra Jourová, předložila vládě změnu statutu Státního fondu rozvoje bydlení. Ta umožní rozšíření a zlepšení možnosti financování projektů na podporu obcí, měst a regionů v rámci pravidel finančního nástroje JESSICA podle evropského práva.Podrobnosti zde.

12.05.2014:

Rozhodnutím ministryně č. 66/2014 ze dne 12. 5. 2014 byl vydán Dodatek č. 2 k Zásadám podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.Podrobnosti zde.

09.05.2014

Středeční jednání ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové a ministra životního prostředí Richarda Brabce v Bruselu odvrátilo bezprostřední nebezpečí zastavení možnosti čerpání evropských fondů v objemu mnoha desítek miliard korun. Problémem byla několik let neřešená novelizace zákona o posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Zákon je nyní připravován k projednání vládou, účinný má byt od 1. 1. 2015.Podrobnosti zde.

29.04.2014

Za leden až březen 2014 bylo poskytnuto celkem 18 067 úvěrů v celkovém objemu 37,5 mld. korun, což znamená v porovnání se stejným obdobím roku 2013 nárůst v počtu úvěrů o 6% a v objemu úvěrů o 9,2%.Podrobnosti zde.

16.04.2014

V prvních třech měsících letošního roku vypsali veřejní investoři o polovinu více zakázek než vloni. A nerostl jen počet zakázek. Mezi stavební firmy by mělo jít také o třetinu více peněz. Mnohem aktivnější jsou veřejní investoři i při konkrétním výběru dodavatelů. Takové množství soutěží, jaké úspěšně ukončili v letošním prvním čtvrtletí, se jim nepodařilo od roku 2011. Vyplývá to z analýzy analytické společnosti CEEC Research zpracované na základě nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek.Podrobnosti zde.

09.04.2014

Vláda dnes projednala Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která je základem pro čerpání prostředků z evropských fondů v následujících letech. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo zpracování stěžejního strategického dokumentu pro období let 2014 až 2020, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU a od něhož se odvíjejí také budoucí programy.Podrobnosti zde.

04.04.2014

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová vyhlásila dnes (4. dubna) v rámci výjezdu do Ústeckého kraje nový program pro poskytování dotací - Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. O programu informovala na jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje v Litoměřicích.Podrobnosti zde.

1.4.2014

K 1. dubnu 2014 byla Evropskou unií snížena referenční sazba na 0,58% p.a. Znamená to, že Program JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů bude ještě výhodnější. Využít jej mohou v pilotním projektu všichni vlastníci bytových domů 41 českých měst, např. SVJ, bytová družstva, právnické či fyzické osoby nebo i města samotná, která mohou program navíc využít na zřízení sociálního bydlení úpravou neobyvatelných či nebytových prostor.Podrobnosti zde.

28.03.2014

Dnes byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU, konkrétně se jedná o Směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (nahrazující Směrnici 2004/17) a nově i Směrnici o udělování koncesí.Podrobnosti zde.

27.03.2014

Na Ministerstvu pro místní rozvoj, které je národním koordinátorem v oblasti čerpání fondů EU určených na politiku soudržnosti, se 26. března konalo celodenní diskusní setkání s pětičlennou delegací výboru Evropského parlamentu, který se zabývá kontrolou rozpočtu EU. Delegaci vedl Jens Geier z Německa. Členové delegace, doprovázení svými politickými poradci, se zajímali jak o stav a zkušenosti s čerpáním dotací EU, tak o jednotlivé projekty známé z médií z důvodu pochybení nebo nedostatků při realizaci.Podrobnosti zde.

25.03.2014

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na čerpání evropských dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 až 2012. Kontrolní akce probíhala od února do srpna 2013, po celou dobu probíhala spolupráce s kontrolním týmem ve vzájemné korektní spolupráci.Podrobnosti zde.

24.3.2014

Příjmy SFRB převýšily rozpočtovaný předpoklad, což svědčí o dobré platební morálce příjemců podpory.
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová předložila členům vlády účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s výroční zprávou o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) za rok 2013. Oba dokumenty budou následně předloženy ke schválení Poslanecké sněmovně.Podrobnosti zde.

20.03.2014

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová se dnes setkala s Francisem Maudem, britským ministrem pro vládu. Mluvili spolu o veřejných zakázkách a o velkých projektech.Veřejné zakázky reguluje na národní úrovni kompletně zákon, který je odrazem evropských zadávacích směrnic. Ty jsou transponovány i ve Velké Británii. Během vyjednávání nových zadávacích směrnic patřila podle slov Jourové Velká Británie k významným partnerům české delegace, na mnoho otázek mají obě země shodný názor, zejména co se týká jednoznačnosti pojmů a co nejjednodušší regulace.