header image

Státní záruky

 

Program "Státní záruka za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů"

Nařízení vlády č. 370/2004 Sb. ve znění novely č. 438/2009 Sb. umožňuje poskytnout záruku Fondu za splácení investičních úvěrů na výstavbu nájemních bytů s dlouhodobou splatností (až do 40 let). Fond ručí úvěrující bance nejvýše za 70% nesplacené části jistiny úvěru. Smyslem dělby rizika, při níž část rizika zůstává bance, je zachování potřebné obezřetnosti při rozhodování o poskytnutí úvěru. 

Možnost poskytnutí ručení prostředky Státního fondu rozvoje bydlení je otevřena všem investorům bez rozdílu – může jím být město, obec, bytové družstvo, soukromá firma, soukromá fyzická osoba. Jedním z cílů podpůrného programu je motivovat k výstavbě nájemních bytů především soukromý kapitál. V tomto směru nástroj plně odpovídá podmínkám legislativy Evropské Unie.

Přitom u novostaveb tato zaručená část jistiny nesmí překročit 1 500 000 Kč na l byt, resp. 1 800 000 Kč, je-li součástí projektu i výstavba technické infrastruktury. V případech, kdy dojde ke zřízení nájemního bytu stavební úpravou již existující starší stavby, nesmí zaručená část jistiny přesáhnout 300 000 Kč.

Pro poskytnutí ručení není stanoven žádný limit podlahové plochy bytu ani limit příjmu nájemce. Nejde totiž o žádné sociální opatření, jde o podporu výstavby nájemních bytů obecně (ve většině míst na trhu není taková nabídka nájemního bydlení, jakou by přirozený rozvoj trhu bydlení vyžadoval).

Po dobu ručení, nejméně však po dobu 10 let, investor nesmí připustit jiné využití bytů než k bydlení nájemní formou a bez souhlasu Fondu nesmí vlastnické právo převést na jinou osobu.

Záruky jsou poskytovány za velmi malý poplatek (do 0,6% p.a.), smysl podpory je v tom, že budou významně levnější než srovnatelné produkty na finančním trhu. 

Na rozdíl od přímých dotací jsou garanční formy státní podpory výrazně tržně konformnější, tedy jsou podstatně jemnějším a prakticky neškodným zásahem do tržního prostředí.

Program poskytování záruk byl oznámen výkonným orgánům EU (DG Competition v Bruselu). Do skončení procesu notifikace programu jsou záruky poskytovány pouze v režimu tzv. minimální podpory podle nařízení Evropské komise o „de minimis“. Po skončení procesu notifikace budou poskytovány v plném rozsahu v režimu, který bude rozhodnutím o notifikaci určen. 

infolinka

23.6.2014

Nových veřejných soutěží je více, rizikem ale zůstává vysoký podíl zrušených zakázek. V prvních pěti měsících tohoto roku vypsali veřejné instituce nejvíce veřejných výběrových řízení za několik posledních let a malé nejsou ani rozpočtované finanční prostředky na tyto zakázky. Pokud by se podařilo zrealizovat všechny vyhlášené zakázky v prvních pěti měsících tohoto roku, českou ekonomiku by čekal příliv více než 106 miliard Kč. Podrobnosti zde.

20.6.2014

Státní fond rozvoje bydlení má schválenou roční účetní závěrku a výroční zprávu. Poslanecká sněmovna schválila Roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu za rok 2013. SFRB hospodařil v loňském roce s 2,23 mld. Kč. Příjmy Fondu za loňský rok převýšily o 13% rozpočtovaný předpoklad. Podrobnosti zde.

18.6.2014

Ministerstvo vyhlásilo druhou výzvu na obnovu majetku po loňských povodních. Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové byl vydán dodatek k zásadám podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 a schválena výzva k předkládání žádostí. Podrobnosti zde

16.6.2014

V článku „Registr smluv se odkládá. A tím i kontrola, jak hospodaří stát, kraje či města“, který včera publikoval zpravodajský server „ihned.cz“, se objevily některé citace vytržené z kontextu, které vytvářejí dojem, že ministryně pro MMR Jourová je pro odklad zákona o registru smluv a současně se přiklání k názoru, že by z něj měla být vyjmuta sankce neplatnosti smlouvy při jejím nezveřejnění. Reakce MMR je zde.

9.6.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách publikaci zpracovanou odborem politiky bydlení - Vybrané údaje o bydlení 2013. Jsou v ní shromážděny aktuální údaje týkající se problematiky bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Zvláštní pozornost je v letošní publikaci věnována spotřebě energie v domácnostech. Podrobnosti zde.

6.6.2014

Ministerstvo reagovalo na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování obcí. Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), konkrétně odboru rozvoje a strategie regionální politiky, vytvořili pro obce webovou aplikaci (www.obcepro.cz), která jim usnadní zpracování programů rozvoje obcí. Podrobnosti zde.

4.6.2014

V Programu Panel 2013+ připravuje SFRB zlepšení a novinky již na začátek léta. Aktuálně probíhá proces novelizace nařízení vlády č. 468/2012 Sb., kterým se řídí podmínky programu Panel 2013+. Pokud budou změny schváleny v navrhovaném znění, bude se jednat o zásadní vylepšení. Podrobnosti zde.

3.6.2014

Druhý červnový den zveřejnila Evropská komise Specifická doporučení Rady pro rok 2014, která obsahují celkem sedm doporučení. Z nich se kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj týkají dvě (částečně č. 6 – energetická účinnost a částečně č. 7 – čerpání fondů EU a zadávání veřejných zakázek). Ve středu 4. června k tomuto dokumentu schválí vláda svou rámcovou pozici, a to ze vstupů jednotlivých resortů. Podbrobnosti zde.

2.6.2014

V Programu JESSICA se výběr dodavatele stavebních prací pro bytová družstva a SVJ neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Konečný uživatel (tj. příjemce zvýhodněného úvěru z Programu JESSICA) postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pouze pokud se jedná o veřejného nebo dotovaného zadavatele. Tito zadavatelé jsou definováni v §2 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. Podrobnosti zde.

30.5.2014

Poslední květnový čtvrtek se v České národní bance v Praze uskutečnilo Setkání lídrů českého stavebnictví 2014. Mezi přítomnými hosty, kterých bylo přes 450, byli vrcholní představitelé státu, včetně prezidenta Miloše Zemana, ředitelé či členové představenstva stavebních, projektových a developerských společností. Podrobnosti zde.

28.5.2014

Ve velkém sále Divadla Image, Pařížská 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 3. června 2014 od 10.00 hodin konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hod. Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko - poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek. Podrobnosti zde.

27.05.2014

Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci. Zpráva tak plní funkci zadání návrhu aktualizace PÚR ČR. Podrobnosti zde.

26.05.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Integra Consulting, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na Veřejné projednání návrhu koncepce INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO OBDOBÍ 2014-2020 A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, které se uskuteční v pondělí 9. června 2014 od 14 hod. v budově Ministerstva pro místní rozvoj, ve velké zasedací místnosti. Podrobnosti zde.

22.5.2014

První rekonstrukce 525 bytů ve městě Bohumín z programu JESSICA. Získat úvěr nebylo složité. Podívejte se na rozsáhlou rekonstrukci, která čeká bytové domy ve městě Bohumín, které jako první město využilo Program JESSICA v naší Dobré praxi. Získejte i vy nejvýhodnější úvěr pro své lepší bydlení. Podrobnosti zde.

21.05.2014

Žádosti do programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Cílem podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost. Na financování tohoto podprogramu bylo na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. ledna 2014 schváleno 300 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy, z toho na Ústecký kraj je vyčleněno sto milionů a na Moravskoslezský kraj 200 milionů.Podrobnosti zde.

15.05.2014:

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní rozvoj 133 836 676 korun z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jeho cílem je prostřednictvím dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí, za předpokladu zapojení obyvatel venkova, venkovských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi.Podrobnosti zde.

14.5.2014

Státnímu fondu pro rozvoj bydlení se daří půjčovat peníze z evropských zdrojů. Počet zájemců o čerpání výhodných programů stále stoupá, 80% žádostí se týká energetických úspor.Podle aktuálních údajů získávají evropské prostředky poskytované Holdingovým fondem SFRB v podobě zvýhodněných úvěrů u českých měst a vlastníků bytových domů stále větší důvěru. Dokladem toho je rostoucí zájem o finanční nástroj JESSICA, který nabízí prostředky na rekonstrukce bytových domů v deprivovaných zónách.Podrobnosti zde.

3.5.2014

Ministryně pro místní rozvoj a předsedkyně výboru SFRB Věra Jourová, předložila vládě změnu statutu Státního fondu rozvoje bydlení. Ta umožní rozšíření a zlepšení možnosti financování projektů na podporu obcí, měst a regionů v rámci pravidel finančního nástroje JESSICA podle evropského práva.Podrobnosti zde.

12.05.2014:

Rozhodnutím ministryně č. 66/2014 ze dne 12. 5. 2014 byl vydán Dodatek č. 2 k Zásadám podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.Podrobnosti zde.

09.05.2014

Středeční jednání ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové a ministra životního prostředí Richarda Brabce v Bruselu odvrátilo bezprostřední nebezpečí zastavení možnosti čerpání evropských fondů v objemu mnoha desítek miliard korun. Problémem byla několik let neřešená novelizace zákona o posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Zákon je nyní připravován k projednání vládou, účinný má byt od 1. 1. 2015.Podrobnosti zde.

29.04.2014

Za leden až březen 2014 bylo poskytnuto celkem 18 067 úvěrů v celkovém objemu 37,5 mld. korun, což znamená v porovnání se stejným obdobím roku 2013 nárůst v počtu úvěrů o 6% a v objemu úvěrů o 9,2%.Podrobnosti zde.

16.04.2014

V prvních třech měsících letošního roku vypsali veřejní investoři o polovinu více zakázek než vloni. A nerostl jen počet zakázek. Mezi stavební firmy by mělo jít také o třetinu více peněz. Mnohem aktivnější jsou veřejní investoři i při konkrétním výběru dodavatelů. Takové množství soutěží, jaké úspěšně ukončili v letošním prvním čtvrtletí, se jim nepodařilo od roku 2011. Vyplývá to z analýzy analytické společnosti CEEC Research zpracované na základě nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek.Podrobnosti zde.

09.04.2014

Vláda dnes projednala Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která je základem pro čerpání prostředků z evropských fondů v následujících letech. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo zpracování stěžejního strategického dokumentu pro období let 2014 až 2020, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU a od něhož se odvíjejí také budoucí programy.Podrobnosti zde.

04.04.2014

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová vyhlásila dnes (4. dubna) v rámci výjezdu do Ústeckého kraje nový program pro poskytování dotací - Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. O programu informovala na jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje v Litoměřicích.Podrobnosti zde.

1.4.2014

K 1. dubnu 2014 byla Evropskou unií snížena referenční sazba na 0,58% p.a. Znamená to, že Program JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů bude ještě výhodnější. Využít jej mohou v pilotním projektu všichni vlastníci bytových domů 41 českých měst, např. SVJ, bytová družstva, právnické či fyzické osoby nebo i města samotná, která mohou program navíc využít na zřízení sociálního bydlení úpravou neobyvatelných či nebytových prostor.Podrobnosti zde.

28.03.2014

Dnes byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU, konkrétně se jedná o Směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (nahrazující Směrnici 2004/17) a nově i Směrnici o udělování koncesí.Podrobnosti zde.

27.03.2014

Na Ministerstvu pro místní rozvoj, které je národním koordinátorem v oblasti čerpání fondů EU určených na politiku soudržnosti, se 26. března konalo celodenní diskusní setkání s pětičlennou delegací výboru Evropského parlamentu, který se zabývá kontrolou rozpočtu EU. Delegaci vedl Jens Geier z Německa. Členové delegace, doprovázení svými politickými poradci, se zajímali jak o stav a zkušenosti s čerpáním dotací EU, tak o jednotlivé projekty známé z médií z důvodu pochybení nebo nedostatků při realizaci.Podrobnosti zde.

25.03.2014

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na čerpání evropských dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 až 2012. Kontrolní akce probíhala od února do srpna 2013, po celou dobu probíhala spolupráce s kontrolním týmem ve vzájemné korektní spolupráci.Podrobnosti zde.

24.3.2014

Příjmy SFRB převýšily rozpočtovaný předpoklad, což svědčí o dobré platební morálce příjemců podpory.
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová předložila členům vlády účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s výroční zprávou o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) za rok 2013. Oba dokumenty budou následně předloženy ke schválení Poslanecké sněmovně.Podrobnosti zde.

20.03.2014

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová se dnes setkala s Francisem Maudem, britským ministrem pro vládu. Mluvili spolu o veřejných zakázkách a o velkých projektech.Veřejné zakázky reguluje na národní úrovni kompletně zákon, který je odrazem evropských zadávacích směrnic. Ty jsou transponovány i ve Velké Británii. Během vyjednávání nových zadávacích směrnic patřila podle slov Jourové Velká Británie k významným partnerům české delegace, na mnoho otázek mají obě země shodný názor, zejména co se týká jednoznačnosti pojmů a co nejjednodušší regulace.